PRIVACYBELEID CHR. MUZIEKVERENIGING SOLI DEO GLORIA

SDG hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SDG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
- het verwerken van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SDG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
 
Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van Leden worden door SDG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- uitvoering geven aan de ledenadministratie, incl. contributie inning
- informatieverstrekking, uitnodigingen voor bijeenkomsten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- lidmaatschapsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SDG de volgende persoonsgegevens van jou vragen:
- naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
- adres, postcode en woonplaats;
- geboortedatum;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- bankgegevens;
- lidmaatschapsgegevens muziekbond.
Jouw persoonsgegevens worden door SDG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- gedurende de periode dat men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
Verwerking van persoonsgegevens van donateurs, supporters en vrienden van SDG
Persoonsgegevens van donateurs, supporters en vrienden van SDG worden door SDG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- uitvoering geven aan de donateursadministratie, incl. inning van de donateursgelden
- het informeren van de donateurs, supporters en vrienden van SDG d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- donateursovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SDG de volgende persoonsgegevens vragen:
- naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam);
- adres, postcode en woonplaats;
- e-mailadres;
- bankgegevens.
Deze persoonsgegevens worden door SDG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men Donateur, Supporter of Vriend van SDG is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van gecontracteerde derden
Persoonsgegevens van gecontracteerde derden (zoals bijvoorbeeld dirigenten of muziekleraren) worden door SDG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- uitvoering geven aan de dienstverleningsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- dienstverleningsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SDG de volgende persoonsgegevens vragen:
- naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam);
- adres, postcode en woonplaats;
- geboortedatum;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- bankgegevens;
- verklaring omtrent gedrag;
- informatie t.a.v. werkverleden en ervaring.
Deze persoonsgegevens worden door SDG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van de dienstverleningsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees (waaronder digitale nieuwsbrief en WhatsApp groepen) worden door SDG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen en mededelingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SDG de volgende persoonsgegevens van jou vragen:
- naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam);
- e-mailadres;
- telefoonnummer.
Jouw persoonsgegevens worden door SDG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens op website en sociale media
Beeldmateriaal van leden en gecontracteerde derden op de website van de SDG en/of op sociale media in beheer van SDG, worden door SDG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- inzicht geven in de activiteiten van SDG.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- akkoordverklaring digitale media voor leden en gecontracteerde derden.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SDG het volgende vastleggen:
- naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam);
- foto’s van SDG activiteiten;
- videobeelden van SDG activiteiten.
Deze gegevens worden door SDG opgeslagen tenzij er een nadrukkelijk verzoek bij de secretaris is ingediend voor verwijdering van de gegevens. SDG streeft ernaar enkel beelden vast te leggen die passen in de doelstelling van de vereniging. In het huishoudelijk reglement staat beschreven welke beelden vastgelegd mogen worden.

Verstrekking aan derden
De gegevens die aan ons zijn verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- het verzorgen van de (financiële) administratie;
- het verkrijgen van subsidies;
- het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- het geven van muzieklessen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
SDG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- alle personen die namens SDG van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- alle leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens
Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria
T.a.v. de Secretaris
Korenmolen 20
7731 NE Ommen
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.